[Dev Rule] Principles behind the Agile Manifesto


Our highest priority is to satisfy the customer
through early and continuous delivery
of valuable software.

Welcome changing requirements, even late in
development. Agile processes harness change for
the customer’s competitive advantage.

Deliver working software frequently, from a
couple of weeks to a couple of months, with a
preference to the shorter timescale.

Business people and developers must work
together daily throughout the project.

Build projects around motivated individuals.
Give them the environment and support they need,
and trust them to get the job done.

The most efficient and effective method of
conveying information to and within a development
team is face-to-face conversation.

Working software is the primary measure of progress.

Agile processes promote sustainable development.
The sponsors, developers, and users should be able
to maintain a constant pace indefinitely.

Continuous attention to technical excellence
and good design enhances agility.

Simplicity–the art of maximizing the amount
of work not done–is essential.

The best architectures, requirements, and designs
emerge from self-organizing teams.

At regular intervals, the team reflects on how
to become more effective, then tunes and adjusts
its behavior accordingly. 

One thought on “[Dev Rule] Principles behind the Agile Manifesto

 1. Quan tâm cao nhất của chúng ta là thỏa mãn khách hàng thông qua phát hành phần mềm giá trị sớm và liên tục.

  Chào đón các thay đổi yêu cầu, ngay cả khi đang trong giai đoạn cuối của phát triển. Các quá trình Agile thay đổi cho lợi thế cạnh tranh của khách hàng.

  Cung cấp phần mềm làm việc thường xuyên, từ một vài tuần đến một vài tháng, với ưu tiên cho các khoảng thời gian ngắn hơn.

  Người nắm nghiệp vụ và các nhà phát triển phải làm việc cùng nhau hàng ngày trong suốt dự án.

  Xây dựng các dự án xung quanh các cá nhân được thúc đẩy. Cung cấp cho họ môi trường và hỗ trợ cái họ cần, và tin tưởng họ để có được hoàn tất công việc.

  Phương pháp hiệu lực nhất và hiệu quả nhất của truyền đạt thông tin đến và đi trong một nhóm phát triển là phải đối mặt đối mặt nói chuyện.

  Phần mềm làm việc là thước đo chính của sự tiến bộ.

  Các quy trình Agile thúc đẩy phát triển bền vững. Các nhà tài trợ, các nhà phát triển và người dùng sẽ có thể duy trì một tốc độ không đổi vô thời hạn.

  Sự tập trung liên tục để xuất sắc về kỹ thuật và thiết kế tốt giúp tăng cường sự nhanh nhẹn.

  Đơn giản – nghệ thuật tối đa hóa số lượng công việc không được thực hiện, là điều cần thiết.

  Các kiến ​​trúc tốt nhất, yêu cầu và thiết kế nổi lên từ các nhóm tự tổ chức.

  Đều đặn, nhóm nghiên cứu phản ánh về làm thế nào để trở nên hiệu quả hơn, sau đó nhịp nhàng và điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s