Lấy dữ liệu lên bao nhiêu là đủ?

Bài toán: Dạng master-detail, detail cho phép update. Vậy thông tin detail chứa bao nhiêu là đủ tốt: tất cả thông tin hay chỉ cần key là được?

Đề nghị:

C1: Thường theo lý thuyết sẽ chỉ cần key – thông tin detail sẽ load lên khi được chọn. Cách này được gì: load master tốn ít băng thông và nhanh. Mất gì: người dùng phải ngồi đợi load detail.

C2: Trong quá trình load master thì với mỗi detail, ngoài load key cần load thêm các thông tin cần thiết để cho phép cập nhật. Cách này giải quyết được các yếu điểm cách trên, nhưng cũng gây ra các hạn chế mà cách trên đã giải quyết.

Vậy dùng cách nào? Mình sẽ chọn cách 2 để cung cấp trãi nghiệm tốt hơn cho người dùng. Và có thể cải việc load master bằng cách:

  • Load và cache những thông tin chung (cache ở BE và FE).
  • Phân trang load master.

Cũng có thể chọn cách 1 nếu bạn phân tích được hành vi người dùng để dự đoán và load trước thông tin người dùng có thể sử dụng, đi đến. Đây là một bài toán đòi hỏi chi phí cao: nếu giải được bài toán này thì cách 1 vẫn tốt hơn so với cách 2.