Check dirty form

Question: Nên chọn cách quan lý dirty form nào?

C1) Chủ động: model sẽ tự kiểm tra và gọi kiểm tra trạng thái dirty của các thuộc tính con. Ưu: cài đặt đơn giản.
Khuyết: quá trình kiểm tra có thể lâu.

C2) Bị động: Các properties sẽ publish, và root sẽ subscribe các event đó.
Ưu: quá trình kiểm tra nhanh.
Khuyết: cài đặt phức tạp.